User Tools

Site Tools


0439920181029-synanthedon-auripes-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0439920181029-synanthedon-auripes-la-gi [2018/11/07 17:08]
127.0.0.1 external edit
0439920181029-synanthedon-auripes-la-gi [2019/01/07 08:16] (current)
thaoit
Line 63: Line 63:
  ​-->​  ​-->​
 </​div>​ </​div>​
 +<h1 class="​title_news_detail mb10">​Mercedes ứng dụng m&​atilde;​ vạch QR</​h1>​ 
 +<p class="​description">​H&​atilde;​ng xe Đức đang x&​acirc;​y dựng kế hoạch <a href="​https://​sites.google.com/​site/​thietbibanhangvamavach">​sử dụng m&​atilde;​ QR</​a>​ tr&​ecirc;​n c&​aacute;​c d&​ograve;​ng xe tương lai gi&​uacute;​p nh&​acirc;​n vi&​ecirc;​n cứu hộ tiếp cận nạn nh&​acirc;​n an to&​agrave;​n v&​agrave;​ nhanh hơn.</​p>​ 
 +<article class="​content_detail fck_detail width_common block_ads_connect">​ 
 +<p class="​Normal">​Mở tạp ch&​iacute;,​ đi mua sắm, sử dụng thẻ thanh to&​aacute;​n... Tất cả những điều tuyệt vời đều được tạo ra bởi Code QR - m&​atilde;​ vạch ma trận. Một ma trận c&​aacute;​c &ocirc; đen v&​agrave;​ trắng xếp chủ đ&​iacute;​ch m&​atilde;​ h&​oacute;​a th&​ocirc;​ng tin, c&​oacute;​ thể d&​ugrave;​ng m&​aacute;​y qu&​eacute;​t hoặc smart phone để đọc liệu c&​oacute;​ thể cứu được mạng sống? Mercedes c&​ograve;​n đang x&​acirc;​y dựng kế hoạch ứng dụng m&​atilde;​ QR tr&​ecirc;​n c&​aacute;​c d&​ograve;​ng xe tương lai.</​p>​ 
 +<p class="​Normal">​Tai nạn giao th&​ocirc;​ng l&​agrave;​ điều khủng khiếp với cả nạn nh&​acirc;​n v&​agrave;​ người giải cứu. V&​agrave;​i t&​iacute;​ch tắc c&​oacute;​ thể thay đổi số mạng của t&​agrave;​i xế v&​agrave;​ những người trong xe. N&​oacute;​ cũng chứa đựng đầy nguy cơ khi nh&​acirc;​n vi&​ecirc;​n cứu hộ cắt phải ắc-quy, b&​igrave;​nh xăng: chập điện, ch&​aacute;​y,​ thậm ch&​iacute;​ nổ. Thừa kh&​oacute;​ khăn tr&​ecirc;​n xe truyền thống, nhưng c&​ograve;​n gấp nhiều lần nếu đ&​oacute;​ l&​agrave;​ xe điện hoặc hybrid.</​p>​ 
 +<table border="​0"​ cellspacing="​0"​ cellpadding="​3"​ align="​center">​ 
 +<​tbody>​ 
 +<​tr>​ 
 +<​td><​img style="​display:​ block; margin-left:​ auto; margin-right:​ auto;" src="​https://​i-vnexpress.vnecdn.net/​2013/​05/​29/​mercedes-qrc490-816146-1369815854_500x0.jpg"​ alt="​Mercedes sử dụng ma vạch QR nhằm hỗ trợ nh&​acirc;​n vi&​ecirc;​n cứu hộ tiếp cận nạn nh&​acirc;​n tai nạn giao th&​ocirc;​ng an to&​agrave;​n,​ kịp thời."​ border="​1"​ data-width="​490"​ data-pwidth="​500"​ /></​td>​ 
 +</​tr>​ 
 +<​tr>​ 
 +<​td>​ 
 +<p class="​Image">​Mercedes sử dụng ma vạch QR nhằm hỗ trợ nh&​acirc;​n vi&​ecirc;​n cứu hộ tiếp cận nạn nh&​acirc;​n tai nạn giao th&​ocirc;​ng an to&​agrave;​n,​ kịp thời.</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr>​ 
 +</​tbody>​ 
 +</​table>​ 
 +<p class="​Normal">​Được hiệp hội &​ocirc;​t&​ocirc;​ Đức giới thiệu, sơ đồ cứu hộ gi&​uacute;​p nh&​acirc;​n vi&​ecirc;​n cứu hộ biết được vị tr&​iacute;​ của t&​uacute;​i kh&​iacute;,​ thiết bị tạo kh&​iacute;,​ b&​igrave;​nh xăng, cấu tr&​uacute;​c tăng cứng, ắc-quy, c&​aacute;​c phần tử điện cao &​aacute;​p,​ thiết bị căng đai, l&​ograve;​ xo dữ nắp b&​igrave;​nh xăng... N&​oacute;​ c&​oacute;​ thể thay đổi theo đời xe, được đặt ở vị tr&​iacute;​ dễ lấy nhất khi cắt mui.</​p>​ 
 +<p class="​Normal">&​Yacute;​ tưởng đơn giản, r&​otilde;​ r&​agrave;​ng,​ nhưng vị tr&​iacute;​ đặt ở đ&​acirc;​u l&​agrave;​ hợp l&​yacute;?​ Hầu hết c&​aacute;​c đề xuất đều hướng đến vị tr&​iacute;​ sau tấm che nắng k&​iacute;​nh trước. Nhưng với người l&​aacute;​i xe v&​oacute;​c d&​aacute;​ng trung b&​igrave;​nh liệu c&​oacute;​ ph&​ugrave;​ hợp? C&​acirc;​u hỏi kh&​aacute;​c,​ l&​agrave;​m thế n&​agrave;​o người ta tiếp cận được với n&​oacute;​ sau khi xe tai nạn? Nếu kh&​ocirc;​ng thể t&​igrave;​m được, l&​agrave;​m thế n&​agrave;​o để nh&​acirc;​n vi&​ecirc;​n biết được xe bố tr&​iacute;​ theo sơ đồ n&​agrave;​o?</​p>​ 
 +<p class="​Normal">​C&​aacute;​ch giải quyết của Mercedes l&​agrave;​ <a href="​http://​knstech.net">​d&​aacute;​n m&​atilde;​ QR</​a>​ l&​ecirc;​n tất cả xe mới. Nhờ đ&​oacute;,​ nh&​acirc;​n vi&​ecirc;​n cứu hộ c&​oacute;​ thể sử dụng smartphone, m&​aacute;​y t&​iacute;​nh bảng thu thập th&​ocirc;​ng tin cần thiết kịp thời, ch&​iacute;​nh x&​aacute;​c. M&​atilde;​ được d&​aacute;​n ở 2 nơi, một dưới nắp b&​igrave;​nh xăng, một tr&​ecirc;​n trụ B ph&​iacute;​a đối diện. Hiếm khi xuất hiện t&​igrave;​nh huống cả 2 miếng c&​ugrave;​ng hỏng, ngay cả trong t&​igrave;​nh huống đ&​oacute;​ nh&​acirc;​n vi&​ecirc;​n cũng dễ d&​agrave;​ng truy cập từ b&​ecirc;​n ngo&​agrave;​i. Theo c&​ocirc;​ng bố của h&​atilde;​ng,​ tất cả c&​aacute;​c mẫu xe cũ sản xuất sau năm 1971 đều c&​oacute;​ thể bổ sung m&​atilde;​ QR.</​p>​ 
 +<p class="​Normal">"​Tất cả c&​aacute;​c nh&​agrave;​ sản xuất &​ocirc;​t&​ocirc;​ c&​oacute;​ thể tiếp tục n&​acirc;​ng cấp sơ đồ cứu hộ với <a href="​https://​poinkns.blogspot.com">​hệ thống m&​atilde;​ QR</​a>​ bởi Mercedes đ&​atilde;​ từ bỏ quyền s&​aacute;​ng chế để hệ thống c&​oacute;​ thể hữu &​iacute;​ch cho tất cả mọi người",​ trang&​nbsp;<​em>​Media.daimler</​em>&​nbsp;​viết.</​p>​ 
 +</​article>​
 </​HTML>​ </​HTML>​
0439920181029-synanthedon-auripes-la-gi.txt · Last modified: 2019/01/07 08:16 by thaoit