User Tools

Site Tools


0437420181029-duravel-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0437420181029-duravel-la-gi [2018/11/07 17:08]
127.0.0.1 external edit
0437420181029-duravel-la-gi [2019/01/07 08:19] (current)
thaoit
Line 41: Line 41:
 </​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​font-size:​83%;​line-height:​150%;"><​sup>​2</​sup><​i>​Dân số không tính hai lần</​i>:​ cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần. </​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​font-size:​83%;​line-height:​150%;"><​sup>​2</​sup><​i>​Dân số không tính hai lần</​i>:​ cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
 </​td></​tr></​div>​ </​td></​tr></​div>​
 +<h1 class="​title_news_detail mb10">'​Cần in th&​ecirc;​m m&​atilde;​ vạch hoặc m&​atilde;​ QR tr&​ecirc;​n bằng l&​aacute;​i xe, CMND'</​h1>​ 
 +<p class="​description">​Chỉ cần l&​agrave;​m vậy, thời gian v&​agrave;​ sai s&​oacute;​t sẽ giảm đi rất nhiều. Hiệu quả c&​ocirc;​ng việc tăng l&​ecirc;​n r&​otilde;​ rệt, giảm thời gian v&​agrave;​ đồng thời giảm căng thẳng trong c&​ocirc;​ng việc.</​p>​ 
 +<h4 class="​related_news">​Bằng l&​aacute;​i xe v&​agrave;​ thẻ c&​ocirc;​ng d&​acirc;​n (chứng minh thư) hiện n&​agrave;​y cần được hỗ trợ trong c&​ocirc;​ng t&​aacute;​c nhập liệu. Trong năm vừa qua, ng&​agrave;​nh giao th&​ocirc;​ng đ&​atilde;​ ho&​agrave;​n th&​agrave;​nh cải c&​aacute;​ch lớn trong việc cấp bằng l&​aacute;​i xe mẫu mới.</​h4>​ 
 +<article class="​content_detail fck_detail width_common block_ads_connect">​ 
 +<p class="​Normal">​Mẫu mới c&​oacute;​ nhiều ưu điểm bởi sự nhỏ gọn, bảo mật cao hơn v&​agrave;​ được hỗ trợ bằng ng&​ocirc;​n ngữ tiếng Anh, dễ d&​agrave;​ng sử dụng tại nước ngo&​agrave;​i. C&​ocirc;​ng t&​aacute;​c quản l&​yacute;​ bằng l&​aacute;​i v&​agrave;​ người l&​aacute;​i cũng c&​oacute;​ nhiều tiến bộ trong việc ứng dụng c&​ocirc;​ng nghệ th&​ocirc;​ng tin để lưu trữ lịch sử bằng người l&​aacute;​i xe, gi&​uacute;​p thống nhất dữ liệu v&​agrave;​ dễ d&​agrave;​ng tra cứu khi cần thiết.</​p>​ 
 +<p class="​Normal">​Tuy nhi&​ecirc;​n,​ sau một thời gian sử dụng, qua quan s&​aacute;​t thực tế, một vấn đề khi đi l&​agrave;​m thủ tục hoặc c&​aacute;​c dịch vụ c&​oacute;​ li&​ecirc;​n quan l&​agrave;​ bằng l&​aacute;​i xe đ&​atilde;​ kh&​ocirc;​ng thiết kế để hỗ trợ c&​ocirc;​ng t&​aacute;​c nhập số liệu.</​p>​ 
 +<p class="​Normal">​Cụ thể, tr&​ecirc;​n bằng l&​aacute;​i xe chỉ c&​oacute;​ số hiệu bằng nhưng kh&​ocirc;​ng c&​oacute;​ m&​atilde;​ vạch hoặc bất cứ loại m&​atilde;​ n&​agrave;​o. Do đ&​oacute;,​ khi cần tra cứu th&​ocirc;​ng tin bằng l&​aacute;​i,​ người thực hiện c&​ocirc;​ng t&​aacute;​c tra cứu phải g&​otilde;​ tay v&​agrave;​o m&​agrave;​n h&​igrave;​nh,​ kh&​ocirc;​ng thể sử dụng c&​aacute;​c thiết bị hỗ trợ nhập liệu như <a href="​https://​sites.google.com/​site/​thietbibanhangvamavach">​m&​aacute;​y đọc m&​atilde;​ vạch</​a>,​ m&​aacute;​y đọc m&​atilde;​ QR (viết tắt từ &​ldquo;​Quick Response&​rdquo;,​ tạm dịch l&​agrave;​ &​ldquo;​M&​atilde;​ phản hồi nhanh&​rdquo;​) .</​p>​ 
 +<p class="​Normal">​Ng&​agrave;​y nay, với sự phổ cập nhanh ch&​oacute;​ng của c&​aacute;​c loại điện thoại cảm ứng, điện thoại th&​ocirc;​ng minh&​hellip;​ gi&​aacute;​ th&​agrave;​nh của c&​aacute;​c thiết bị nhập liệu (m&​aacute;​y qu&​eacute;​t) đ&​atilde;​ giảm rất nhiều.</​p>​ 
 +<p class="​Normal">​Giả sử sau n&​agrave;​y hoặc c&​oacute;​ thể kh&​ocirc;​ng l&​acirc;​u nữa, cảnh s&​aacute;​t hoặc thanh tra giao th&​ocirc;​ng khi kiểm tra bằng l&​aacute;​i của một người tr&​ecirc;​n đường. Họ c&​oacute;​ thể d&​ugrave;​ng ứng dụng chuy&​ecirc;​n của bộ giao th&​ocirc;​ng,​ lấy th&​ocirc;​ng tin bằng l&​aacute;​i đối chiếu với cơ sở dữ liệu của bộ giao th&​ocirc;​ng,​ th&​igrave;​ họ sẽ phải g&​otilde;​ tay số bằng l&​aacute;​i v&​agrave;​o m&​agrave;​n h&​igrave;​nh điện thoại hoặc m&​aacute;​y kiểm tra. Việc l&​agrave;​m n&​agrave;​y tốn thời gian v&​agrave;​ dễ g&​acirc;​y sai s&​oacute;​t.</​p>​ 
 +<p class="​Normal">​R&​otilde;​ r&​agrave;​ng,​ chỉ cần in th&​ecirc;​m m&​atilde;​ vạch v&​agrave;​o dưới số hiệu bằng l&​aacute;​i th&​igrave;​ thời gian v&​agrave;​ sai s&​oacute;​t sẽ giảm đi rất nhiều, hiệu quả c&​ocirc;​ng việc tăng l&​ecirc;​n r&​otilde;​ rệt, giảm thời gian v&​agrave;​ đồng thời giảm căng thẳng trong c&​ocirc;​ng việc.</​p>​ 
 +<table class="​tplCaption"​ border="​0"​ cellspacing="​0"​ cellpadding="​3"​ align="​center">​ 
 +<​tbody>​ 
 +<​tr>​ 
 +<​td><​img src="​https://​i-vnexpress.vnecdn.net/​2014/​04/​07/​tumblr-mkjqwv4hoy1r9yflwo1-500-4238-1396854843.jpg"​ alt="​tumblr-mkjqwv4hoy1r9yflwo1-500-4238-1396"​ data-natural-width="​500"​ data-width="​500"​ data-pwidth="​500"​ /></​td>​ 
 +</​tr>​ 
 +<​tr>​ 
 +<​td>​ 
 +<p class="​Image">​Việc in m&​atilde;​ vạch v&​agrave;​ m&​atilde;​ QR nhằm hỗ trợ c&​ocirc;​ng t&​aacute;​c số h&​oacute;​a v&​agrave;​ nhập liệu</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr>​ 
 +</​tbody>​ 
 +</​table>​ 
 +<p class="​Normal">​Chi ph&​iacute;​ in th&​ecirc;​m m&​atilde;​ vạch kh&​ocirc;​ng qu&​aacute;​ lớn. Cũng với &​yacute;​ tưởng tr&​ecirc;​n,​ số chứng minh thư tới đ&​acirc;​y,​ cần nghi&​ecirc;​n cứu hỗ trợ ngay việc ứng dụng c&​ocirc;​ng nghệ mới trong tương lai băng việc in th&​ecirc;​m c&​aacute;​c <a href="​http://​knstech.net">​k&​yacute;​ hiệu m&​atilde;​ vạch</​a>​ hoặc m&​atilde;​ QR. Việt Nam chưa đủ tiền để gắn ch&​iacute;​p v&​agrave;​o thẻ nhưng in m&​atilde;​ vạch th&​igrave;​ kh&​ocirc;​ng qu&​aacute;​ tốn k&​eacute;​m.</​p>​ 
 +<p class="​Normal">​Mặc d&​ugrave;​ ng&​agrave;​y nay, c&​ocirc;​ng nghệ nhận dạng k&​yacute;​ tự (OCR) đ&​atilde;​ ph&​aacute;​t triển rất mạnh nhưng so với m&​atilde;​ vạch hoặc c&​aacute;​c loại m&​atilde;​ kh&​aacute;​c,​ OCR c&​oacute;​ tốc độ chậm hơn rất nhiều v&​agrave;​ sai số cũng lớn hơn.</​p>​ 
 +<p class="​Normal">​OCR đ&​ograve;​i hỏi phải c&​oacute;​ &​aacute;​nh s&​aacute;​ng đầy đủ v&​agrave;​ người sử dụng phải đặt c&​aacute;​c chữ c&​aacute;​i tương đối chuẩn (đ&​uacute;​ng ti&​ecirc;​u cự) th&​igrave;​ phần mềm mới nhận dạng đ&​uacute;​ng v&​agrave;​ phụ thuộc cả v&​agrave;​o bộ font chữ in.</​p>​ 
 +<p class="​Normal">​Trong khi đ&​oacute;,​ m&​aacute;​y qu&​eacute;​t m&​atilde;​ vạch rẻ hơn (nếu chỉ sử dụng loại m&​aacute;​y qu&​eacute;​t m&​atilde;​ vạch kiểu si&​ecirc;​u thị), phần mềm nhận dạng ch&​iacute;​nh x&​aacute;​c hơn ngay cả khi sử dụng camera của điện thoại (nếu sử dụng ứng dụng tr&​ecirc;​n điện thoại).</​p>​ 
 +<p class="​Normal">​Việc in<a href="​https://​poinkns.blogspot.com">​ th&​ecirc;​m m&​atilde;​ vạch</​a>​ hoặc m&​atilde;​ QR kh&​ocirc;​ng phải để tăng t&​iacute;​nh bảo mật (v&​igrave;​ c&​aacute;​c m&​atilde;​ n&​agrave;​y th&​igrave;​ ai cũng in được) m&​agrave;​ để hỗ trợ c&​ocirc;​ng t&​aacute;​c số ho&​aacute;​ v&​agrave;​ nhập liệu.</​p>​ 
 +<p class="​Normal">​Mặc d&​ugrave;​ hiện nay, việc sử dụng c&​aacute;​c thiết bị hỗ trợ nhập liệu v&​agrave;​ c&​aacute;​c ứng dụng như vừa kể tr&​ecirc;​n chưa phổ biến, nhưng khi giấy tờ của c&​aacute;​c cơ quan nh&​agrave;​ nước thiết kế theo hướng hỗ trợ nhập liệu tự động.</​p>​ 
 +<p class="​Normal">​Điều n&​agrave;​y sẽ k&​iacute;​ch th&​iacute;​ch c&​aacute;​c nh&​agrave;​ ph&​aacute;​t triển ứng dụng độc lập, s&​aacute;​ng tạo ra c&​aacute;​c ứng dụng sử dụng c&​aacute;​c m&​atilde;​ đ&​oacute;​. Nhờ vậy n&​oacute;​ sẽ t&​aacute;​c động ngược lại tới việc th&​uacute;​c đẩy ứng dụng c&​ocirc;​ng nghệ th&​ocirc;​ng tin trong c&​ocirc;​ng t&​aacute;​c quản l&​yacute;​. Qua thời gian, bộ m&​atilde;​ chuẩn quốc gia (v&​agrave;​ c&​oacute;​ thể c&​aacute;​c ứng dụng chuẩn) sẽ được h&​igrave;​nh th&​agrave;​nh.</​p>​ 
 +</​article>​
 </​HTML>​ </​HTML>​
0437420181029-duravel-la-gi.txt · Last modified: 2019/01/07 08:19 by thaoit