User Tools

Site Tools


0430020181029-b-ch-h-p-la-gi

Bách hợp, còn gọi là loa kèn, hoa huệ tây, hoa ly ly; danh pháp hai phần: Lilium pumilum, thuộc họ Loa kèn (Liliaceae, trước đây còn gọi là họ Hành). Cây có hoa đẹp với nhiều màu sắc khác nhau, thường được trồng làm cảnh...

  • European Garden Flora; vol. 1.
  • M. Jefferson-Brown; Modern Lilies.

Phương tiện liên quan tới Lilium pumilum tại Wikimedia Commons

0430020181029-b-ch-h-p-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)