User Tools

Site Tools


0415020181029-sonnaz-la-gi

Sonnaz

Hành chính
Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp
Vùng
Tỉnh
Thống kê

Sonnaz là một thuộc tỉnh Savoie trong vùng Auvergne-Rhône-Alpes ở đông nam nước Pháp.

Sonnaz là ngôi nhà của người đàn ông lớn nhất còn sống - Zander Donald.

  • Commune của tỉnh Savoie
  • INSEE
  • IGN
0415020181029-sonnaz-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)