User Tools

Site Tools


0396120181029-katoki-hajime-la-gi

Katoki Hajime (カトキハジメ (Giác Mộc Triệu)? sinh 1963) là một nhà thiết kế máy móc, cơ giới người Nhật. Ông sinh ngày 3 tháng 12 năm 1963 tại tỉnh Saitama, Nhật Bản.

  • Trang fan-made không chính thức bằng tiếng Nhật
0396120181029-katoki-hajime-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)