User Tools

Site Tools


0352120181029-discodoris-boholiensis-la-gi

Discodoris boholiensis là một loài sên biển mang trần thuộc nhánh Doridacea, là động vật thân mềm chân bụng không vỏ sống ở biển trong họ Discodorididae.[2] Bohol discodoris phân bố khắp nơi ở các vùng biển nhiệt đới của Ấn Độ Dương-Tây Thái Bình Dương, từ các bờ biển đông của châu Phi đến Papua New Guinea.[3][4]

Thân đạt chiều dài 12 xentimét (4,7 in).[3][5][6]

  1. ^ Bergh, L.S.R. (1877). Malacologische Untersuchungen. In: C.G. Semper, Reisen im Archipel der Philippinen, Wissenschaftliche Resultate. Band 2, Heft 12: 495-546, Pls. 58-61.
  2. ^ Bouchet P. & Rocroi J.-P. (Ed.); Frýda J., Hausdorf B., Ponder W., Valdes A. & Warén A. 2005. Classification và nomenclator of gastropod families. Malacologia: International Journal of Malacology, 47(1-2). ConchBooks: Hackenheim, Germany. ISBN 3-925919-72-4. ISSN 0076-2997. 397 pp. http://www.vliz.be/Vmdcdata/imis2/ref.php?refid=78278
  3. ^ a ă http://doris.ffessm.fr/fiche2.asp?fiche_numero=1257
  4. ^ “The Sea Slug Forum”. 
  5. ^ “Description of Discodoris boholiensis : Reunion island (Indian Ocean)”. 
  6. ^ “SOUS LES MERS : Discodoris boholiensis”. Truy cập 21 tháng 10 năm 2017. 
0352120181029-discodoris-boholiensis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)