User Tools

Site Tools


0324020181029-aphelodoris-la-gi

Aphelodoris là một chi sên biển, một nhóm con sên biển mang trần thuộc nhánh Doridacea, là động vật thân mềm chân bụng không vỏ sống ở biển trong họ Discodorididae.

Các loài trong chi Aphelodoris bao gồm:

 • Aphelodoris affinis (Eliot, 1907)
 • Aphelodoris antillensis (Bergh, 1879)
 • Aphelodoris berghi (Odhner, 1924)
 • Aphelodoris brunnea (Bergh, 1907) variable dorid
 • Aphelodoris cheesemani (Eliot, 1907) (đồng nghĩa của Aphelodoris luctuosa)
 • Aphelodoris gigas (Wilson, 2003)
 • Aphelodoris greeni (Burn, 1966)
 • Aphelodoris juliae (Burn, 1966)
 • Aphelodoris karpa (Wilson, 2003)
 • Aphelodoris lawsae (Burn, 1966)
 • Aphelodoris luctuosa (Cheeseman, 1882)
 • Aphelodoris pallida (Bergh, 1905)
 • Aphelodoris purpurea (Bergh, 1905)
 • Aphelodoris rossquicki (Burn, 1966)
 • Aphelodoris rubra Bergh
 • Aphelodoris sp.1 chocolate-chip nudibranch[1]
 • Aphelodoris sp.2 brown-spotted nudibranch[2]
 • Aphelodoris sp.3 spiky nudibranch[2]
 • Aphelodoris varia (Abraham, 1877)

Phương tiện liên quan tới Aphelodoris tại Wikimedia Commons

0324020181029-aphelodoris-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)