User Tools

Site Tools


0322720181029-platydoris-la-gi

Platydoris là một chi sên biển, nhóm con sên biển mang trần thuộc nhánh Doridacea, là động vật thân mềm chân bụng không vỏ sống ở biển trong họ Dorididae.

Các loài thuộc chi Platydoris bao gồm:[2]

 • Doriopsis flabellifera Cheeseman, 1881
 • Platydoris angustipes Morch, 1863
 • Platydoris annulata Dorgan, Valdes & Gosliner, 2002
 • Platydoris argo Linnaeus, 1767
 • Platydoris carolynae Mulliner & Sphon 1974
 • Platydoris cinerobranchiata Dorgan, Valdes & Gosliner, 2002
 • Platydoris cruenta Quoy & Gaimard, 1832
 • Platydoris dierythros Fahey & Valdés, 2003
 • Platydoris ellioti Alder & Hancock, 1864
 • Platydoris formosa Alder & Hancock, 1864
 • Platydoris galbanus Burn, 1958
 • Platydoris inframaculata Abraham, 1877
 • Platydoris maculata Bouchet, 1977
 • Platydoris ocellata Dorgan, Valdes & Gosliner, 2002
 • Platydoris pulchra Eliot, 1904
 • Platydoris sabulosa Dorgan, Valdes & Gosliner, 2002
 • Platydoris sanguinea Bergh, 1905
 • Platydoris scabra Cuvier, 1804
 • Platydoris striata Kelaart, 1858
0322720181029-platydoris-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)