User Tools

Site Tools


0309200877-000877doris-chrysoderma

Doris chrysoderma là một loài sên biển mang trần thuộc nhánh Doridacea, là động vật thân mềm chân bụng không vỏ sống ở biển trong họ Dorididae.[2]

Loài này được tìm thấy ở vùng nước ôn hòa Nam Úc từ New South Wales đến Tây Úc.[3]

Địa bàn điển hình là Port Jackson.[1]

  • Gary R. McDonald, University of California Santa Cruz (29 luglio 2006). Nudibranch Systematic Index, University of California Santa Cruz. Institute of Marine Sciences.
  • Burn R. (2006) A checklist và bibliography of the Opisthobranchia (Mollusca: Gastropoda) of Victoria và the Bass Strait area, tây nam Australia. Museum Victoria Science Reports 10:1–42
0309200877-000877doris-chrysoderma.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)